Podmienky používania FAVI.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou FAVI a.s., so sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 57 402 , zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 28244 (ďalej len „poskytovateľ“) a tretími osobami (ďalej len „používateľ“) vznikajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese / (ďalej len „webová stránka“).

1.2. Práva a povinnosti medzi poskytovateľom a používateľom ďalej upravujú pravidlá diskusií, ktoré tvoria prílohu č. 1 obchodných podmienok. Obchodné podmienky a pravidlá diskusií tak tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb.

1.3. Zmluva o poskytovaní služieb a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. V súlade s ustanovením § 1752 občianskeho zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ môže obchodné podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť. Zmena obchodných podmienok sa používateľovi oznámi. Zmenu obchodných podmienok môže používateľ odmietnuť a zmluvu o poskytovaní služieb v takom prípade písomne vypovedať vo výpovednej dobe v trvaní jeden (1) mesiac.

1.5. Vyslovením súhlasu používateľa s novou verziou obchodných podmienok strácajú predchádzajúce obchodné podmienky účinnosť a nová verzia obchodných podmienok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb

2.1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vykoná používateľ vyplnením údajov v registračnom formulári na webovej stránke a odoslaním týchto údajov poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ (ďalej len „objednávka“). Údaje, ktoré uviedol používateľ v objednávke, sa na účely obchodných podmienok považujú za správne.

2.2. V nadväznosti na doručenie objednávky poskytovateľovi zobrazí poskytovateľ používateľovi možnosť prihlásiť sa na používateľský účet používateľa (ďalej len „akceptácia“). Ustanovenie § 1740 ods. 3 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená doručením akceptácie používateľovi.

2.3. Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže začať s poskytovaním služieb podľa zmluvy o poskytovaní služieb bezodkladne po jej uzatvorení, aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

2.4. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je pri dodržaní zásady rovnakého zaobchádzania povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb (môže odmietnuť registráciu používateľa), najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili zmluvu o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb. Náklady vzniknuté používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (napr. náklady na pripojenie na internet) si hradí používateľ sám, pričom sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Používateľský účet

3.1. Na základe registrácie používateľa vykonanej na webovej stránke môže používateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania webovej stránky. Zo svojho používateľského rozhrania môže používateľ najmä vykonávať správu svojich údajov, vkladať a odstraňovať informácie o svojej osobe, vykonávať ich správu, vkladať a odstraňovať príspevky alebo iné informácie a vykonávať ich správu a ďalej vkladať fotografie a audiovizuálne záznamy a vykonávať ich správu (ďalej len „používateľský účet“).

3.2. Používateľský účet používateľa sa sprevádzkuje v nadväznosti na registráciu používateľa na webovej stránke (vyplnenie požadovaných údajov používateľom).

3.3. Pri registrácii na webovej stránke je používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Osobné údaje uvedené v používateľskom účte je používateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje, ktoré uvedie používateľ v používateľskom účte, považuje poskytovateľ za správne. Každý používateľ môže mať len jeden používateľský účet.

3.4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Používateľ súhlasí s tým, že prihlasovacie údaje možno použiť aj na prihlásenie na iné internetové stránky, ktoré prevádzkuje poskytovateľ. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných na prístup k jeho používateľskému účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany používateľa.

3.5. Poskytovateľ môže používateľovi znemožniť používať používateľský účet, najmä v prípade, ak používateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb.

4. Podmienky služby

4.1. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb je používateľ oprávnený pristupovať k svojmu používateľskému účtu. Zo svojho používateľského rozhrania môže používateľ najmä vykonávať správu svojich údajov, vkladať a odstraňovať informácie o svojej osobe, vykonávať ich správu, vkladať a odstraňovať príspevky alebo iné informácie a vykonávať ich správu, vkladať fotografie a audiovizuálne záznamy a vykonávať ich správu, a okrem toho môže používateľ prostredníctvom svojho používateľského rozhrania komunikovať určeným spôsobom s ďalšími osobami (ďalej len „služba“).

4.2. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia prekážky na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Poskytovateľ tak nemusí službu poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

4.3. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.

4.4. Všetky odporúčania a informácie zobrazované v rámci služby a na webovej stránke majú nezáväzný charakter, čo berie používateľ na vedomie. V súvislosti s využitím týchto odporúčaní a informácií je používateľ povinný vždy kontaktovať odborného poradcu.

5. Využívanie služby

5.1. Používateľ nesmie v rámci služby ukladať ani šíriť informácie, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Českej republike alebo iných krajinách, kde je služba dostupná, najmä obsah, ktorého sprístupnenie verejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom tretích osôb,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti tretích osôb,

5.1.3. porušuje právne normy smerujúce k ochrane proti nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov.

5.2. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nastavenia vykonané používateľom na používateľskom účte.

5.3. Používateľ nesmie v rámci služby rozosielať nevyžiadané obchodné oznamy. Používateľ nesmie v rámci služby rozosielať informácie, ktoré nápadne pripomínajú služby alebo aplikácie tretích osôb na zmätenie používateľa internetu alebo jeho uvedenie do omylu (phishing). Používateľ nesmie v rámci služby šíriť počítačové vírusy.

5.4. Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie ani postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu alebo ďalších používateľov internetu.

5.5. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby sa znemožnila alebo obmedzila prevádzka serveru poskytovateľa, na ktorom sa služba prevádzkuje, ani vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Používateľ nesmie používateľský účet a službu využívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov poskytovateľa v používaní služby alebo inak neprimerane obmedzoval poskytovateľa. Používateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom sa služba prevádzkuje, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.

5.6. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, zodpovednosť za obsah informácií ukladaných používateľom. Používateľ berie ďalej na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za protiprávne úkony používateľa.

5.7. Poskytovateľ je oprávnený (nie však povinný) vykonávať preventívnu kontrolu informácií, ktoré si ukladá alebo šíri používateľ v rámci služby. V prípade, že by obsah týchto informácií mohol porušovať obchodné podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy, poskytovateľ je oprávnený zmazať tieto informácie alebo zabrániť ich šíreniu, ako aj odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, že v súvislosti s uložením alebo šírením informácií uložených alebo šírených používateľom v rámci služby bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva ktorákoľvek tretia osoba, je poskytovateľ oprávnený bezodkladne odstrániť obsah informácií uložených alebo šírených používateľom v rámci služby.

5.8. V prípade, že v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní služieb bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva ktorákoľvek tretia osoba, používateľ sa zaväzuje bezodkladne odovzdať poskytovateľovi všetky dokumenty a podklady nevyhnutné na úspešné vedenie sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by táto tretia osoba tvrdila, že uložením alebo šírením informácií uložených alebo šírených používateľom v rámci služby boli porušené jej práva, najmä práva k predmetom autorskoprávnej ochrany alebo tým, že došlo k nekalosúťažnému konaniu, používateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi všetky účelne vynaložené náklady, ktoré mu v súvislosti so sporom s touto treťou osobou vzniknú.

5.9. Používateľ berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela a ďalšie prvky obsiahnuté na webovej stránke alebo dostupné v rámci služby, môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok (ďalej spoločne len „autorské diela“) chránené autorským právom. Databázy nachádzajúce sa na webovej stránke alebo dostupné v rámci služby sú chránené osobitným právom obstarávateľa databázy. Pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodlo inak písomne, môže k oprávnenému používaniu autorských diel dôjsť výlučne v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Používateľovi sa najmä nepovoľuje používať autorské diela vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) na dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ani používať ich vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania alebo oznamovania diela verejnosti (vrátane oznamovania verejnosti prostredníctvom internetu).

6. Licenčné dojednania

6.1. V prípade, že používateľ v rámci služby uloží alebo bude šíriť informácie (nehmotné statky), ktoré podliehajú ochrane niektorým z práv duševného vlastníctva (ďalej len „dielo“), používateľ uložením alebo šírením diela v rámci služby udeľuje poskytovateľovi bezodplatné oprávnenie vykonávať právo na používanie diela (licenciu) za nasledujúcich podmienok. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.1 obchodných podmienok.

6.2. Licencia na dielo sa poskytuje na všetky spôsoby použitia (vrátanie oznámenia diela verejnosti prostredníctvom internetu), v neobmedzenom množstevnom a územnom rozsahu. Poskytovateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie ako celok alebo jeho časť poskytnúť tretej osobe (sublicencia). Poskytovateľ je oprávnený postúpiť licenciu na dielo tretej osobe. Poskytovateľ nadobúda licenciu na dielo okamihom jeho uloženia alebo šírenia v rámci služby. Licencia sa poskytuje na dobu sedemdesiat (70) rokov od momentu uloženia alebo šírenia diela v rámci služby. Poskytovateľ nie je povinný licenciu využiť.

6.3. Poskytovateľ má právo na úpravy, zmeny alebo spracovanie diela, jeho zaradenie do súboru a jeho spojenie s iným autorským dielom (alebo počítačovým programom), pričom k úpravám, zmenám alebo spracovaniu diela môže dochádzať aj prostredníctvom tretích osôb. V prípade zmien diela vykonaných poskytovateľom (tretími osobami poverenými poskytovateľom) sa poskytovateľovi poskytuje licencia aj k takto zmenenému dielu. Poskytovateľ je oprávnený uvádzať dielo na verejnosť pod svojím obchodným menom, pričom bude primerane zachované právo autora diela byť označený ako autor diela. V prípade, že ide o nezverejnené dielo, poskytovateľ je oprávnený zverejniť ho. Pri diele poskytovateľ vždy uvedie prezývku (nick) používateľa, ktorý dielo v rámci služby vložil.

6.4. Ustanovenia čl. 6.1 až čl. 6.3 obchodných podmienok sa v súvislosti s oprávneniami poskytovateľa použijú primerane aj na prípady, keď príspevok používateľa nepodlieha ochrane autorským právom.

7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Poskytovateľ nevyžaduje uhradenie zálohy ani inej podobnej platby.

7.2. Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy tvoriace webovou stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do počítačových programov alebo používať počítačové programy, ktorých vykonávateľom majetkových práv alebo používateľom je poskytovateľ.

7.3. Poskytovateľa vo vzťahu k používateľovi neviažu žiadne kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

7.4. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy na kontaktnej adrese (čl. 11.5). Informáciu o vybavení sťažnosti používateľa pošle poskytovateľ na elektronickú adresu používateľa.

7.5. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo zmluvy o poskytovaní služieb je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pri riešení sporov medzi poskytovateľom a používateľom zo zmluvy o poskytovaní služieb možno využiť online platformu na riešenie sporov, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.6. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online). Kontaktným miestom v prípade používateľov – spotrebiteľov zo Slovenskej republiky je: Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Tel.:+421/2/4854 2016 Fax: +42124854 1627 e-mail: info@esc-sr.sk.

7.7. Poskytovateľ je oprávnený podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.8. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zodpovednosťou poskytovateľa za chyby služieb sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 a nasl. občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Používateľ si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti poskytovateľa za chyby služieb poskytovateľa najmä na adrese jeho sídla alebo elektronickou poštou na kontaktnej adrese (čl. 11.5).

8. Ochrana osobných údajov a ukladanie cookies

8.1. Informačné povinnosti poskytovateľa súvisiace so spracovaním osobných údajov používateľa upravuje osobitný dokument.

8.2. Používateľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory, ktoré slúžia poskytovateľovi a zadávateľom inzercie na webovej stránke na rozoznanie webového prehliadača používateľa pri jeho komunikácii so službou a následnom využití niektorých funkcií služby. V prípade, že si vie poskytovateľ plniť svoje záväzky zo zmluvy o poskytovaní služieb bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač používateľa, používateľ môže súhlas podľa prvej vety tohto odseku kedykoľvek odvolať.

9. Trvanie zmluvy o poskytovaní služieb

9.1. Pokiaľ nejde o prípad, keď od zmluvy nemožno odstúpiť, používateľ, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka, je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez udania dôvodu v lehote štrnásť (14) dní od jej uzatvorenia. Na toto odstúpenie od zmluvy môže používateľ využiť vzorový formulár poskytovaný poskytovateľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy sa musí poskytovateľovi odoslať najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od zmluvy môže používateľ posielať okrem iného na adresu poskytovateľa alebo na adresu elektronickej pošty poskytovateľa uvedenú v čl. 11.5. Po prijatí odstúpenia od zmluvy pošle poskytovateľ používateľovi potvrdzujúcu správu formou elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty používateľa.

9.2. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda účinnosť uzatvorením. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na neurčitú dobu.

9.3. Používateľ môže účinnosť zmluvy o poskytovaní služieb ukončiť kedykoľvek faktickým úkonom spočívajúcim v odstránení svojho používateľského účtu.

9.4. V prípade, že používateľ poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok alebo pravidiel diskusií) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo aj v iných prípadoch, poskytovateľ môže zmluvu o poskytovaní služieb vypovedať. Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb podľa tohto článku je účinná okamihom jej doručenia používateľovi. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo všeobecne záväzné právne predpisy neurčujú inak, zmluva o poskytovaní služieb zaniká okamihom účinnosti tejto výpovede.

9.5. Ukončením účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb nie je dotknutá licencia poskytnutá poskytovateľovi podľa čl. 6 obchodných podmienok.

10. Doručovanie – právne úkony

10.1. Ak sa nedohodlo inak, všetka korešpondencia týkajúca sa právnych úkonov súvisiacich so zmluvou o poskytovaní služieb sa musí doručiť druhej zmluvnej strane písomne elektronickou poštou. Používateľovi sa doručuje na adresu používateľa – adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

10.2. Správa je doručená v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že ich vzťah sa riadi českým právom, najmä občianskym zákonníkom. Voľba práva podľa predošlej vety nezbavuje používateľa, ktorý je spotrebiteľom, ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia, ktorých zmysel sa čo najviac približuje neplatným ustanoveniam. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb na tretiu osobu, s čím používateľ súhlasí.

11.4. Poskytovateľ si archivuje zmluvu o poskytovaní služieb vrátane obchodných podmienok v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

11.5. Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa elektronickej pošty krasnebyvanie@favi.sk.

V Prahe dňa 11.5.2018

FAVI a.s.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre účely plnenie zmluvy

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FAVI a.s., sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 57 402, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 28244 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa na doručovanie Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektronickej pošty krasnebyvanie@favi.sk. Telefón +420 222 362 041.

1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzatvorením takej zmluvy.

3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje po dobu trvania účinkov práv a povinností z príslušnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najviac však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby tvoriace koncern, osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa, osoby zabezpečujúce prevádzku marketingových platforiem s prevádzkovateľom a osoby zabezpečujúce technické alebo organizačné činnosti pre prevádzkovateľa v súlade s pokynmi prevádzkovateľa (sprostredkovatelia osobných údajov).

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, a to okrem odovzdanie Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických spoločnosti SendGrid, Inc., so sídlom 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a spoločnosti The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. Spoločnosti sú certifikovanou osobou v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 vydaného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o primeranosti poskytovanej štítom EÚ- USA na ochranu súkromia.

6. Práva dotknutých osôb

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete poslať na e-mail krasnebyvanie@favi.sk.

6.2. V prípade presvedčenia, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na orgáne dohľadu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nemožno zmluvu uzatvoriť ani zo strany prevádzkovateľa plniť.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre účely posielania obchodných oznámení

Spoločnosť FAVI a.s. spracováva Vaše osobné údaje pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) na základe tzv. oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek vniesť námietku a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, vrátane podrobnejších informácií ohľadom oprávneného záujmu, nájdete nižšie.

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FAVI a.s., sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 57 402, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 28244 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa na doručovanie Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektronickej pošty krasnebyvanie@favi.sk. Telefón +420 222 362 041.

1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

1.4. Táto informačná povinnosť je plnená vo vzťahu k osobným údajom spracovávaných prevádzkovateľom výlučne za účelom zasielania obchodných oznámení. Nevzťahuje sa k osobným údajom spracovávaným za iný účel a na inom právnom základe, pre tieto prípady bude informačná povinnosť prevádzkovateľa plnená samostatne.

2. Právny základ spracovania osobných údajov

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa či tretej osoby v zmysle článku. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení prevádzkovateľom voči Vašej osobe v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákono niektorých službách informačnej spoločnosti“).

3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

4.1. Službu prevádzkovateľa využívate z dôvodu, aby ste dostávali ponuky výrobkov či služieb tretích osôb zasielané prevádzkovateľom elektronickou poštou - obchodné oznámenia. V súvislosti s využívaním služieb ste prevádzkovateľovi poskytol(a) svoje osobné údaje a udelil(a) súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vašej osobe (v rámci obchodných podmienok služby).

4.2. Pri zasielaní obchodných oznámení dodržiava prevádzkovateľ všeobecne záväzné právne predpisy, najmä ustanovenia § 7 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti.

4.3. Bod 47 recitálu nariadenie okrem iného uvádza, že „spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu“.

4.4. Prevádzkovateľ vykonal posúdenie, či je možné spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení, a tiež vykonal nevyhnutný proporčný test, kedy porovnával záujmy na Vašej ochrane so záujmami prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dospel k záveru, že vzhľadom na Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení a vzhľadom na to, že zmyslom využívania služieb z Vašej strany je prijímanie obchodných oznámení a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že z Vašej strany mohlo a môže kedykoľvek dôjsť k odmietnutiu ďalšieho zasielania obchodných oznámení Vašej osobe, sa nezdá, že Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu Vami dobrovoľne poskytnutých osobných údajov majú prednosť pred oprávnenými záujmami prevádzkovateľa na zasielanie obchodných oznámení.

4.5. Vzhľadom na uvedené, a aj vzhľadom na skutočnosť, že z Vašej strany bolo možné odôvodnene očakávať spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, má správca za to, že právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení Vašej osobe je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 2.1).

5. Doba uchovávania osobných údajov

5.1. Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, najdlhšie však do vznesenia námietky či Vašej podobnej požiadavke proti spracovaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení z Vašej strany.

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

6.1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby tvoriace koncern, osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa, osoby zabezpečujúce prevádzku marketingových platforiem s prevádzkovateľom a osoby zabezpečujúce technické alebo organizačné činnosti pre prevádzkovateľa v súlade s pokynmi prevádzkovateľa (sprostredkovatelia osobných údajov).

6.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, a to okrem odovzdanie Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických spoločnosti SendGrid, Inc., so sídlom 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a spoločnosti The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. Spoločnosti sú certifikovanou osobou v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 vydaného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o primeranosti poskytovanej štítom EÚ- USA na ochranu súkromia.

7. Práva dotknutých osôb

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania.

7.2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

7.3. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované. Tým nie je dotknuté spracovávanie Vašich osobných údajov založené na inom právnom základe alebo na iný účel.