Obchodné podmienky FAVI.sk

obchodnej spoločnosti

Favi online s.r.o.

so sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 048 57 402

zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 254682

pre poskytovanie propagačných služieb prostredníctvom webovej stránky www.favi.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., český občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Favi online s.r.o., so sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 57 402, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 254682 (ďalej len "prevádzkovateľ") a inými osobami (ďalej len "objednávateľ"), vznikajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb ohľadom poskytovania propagačných služieb prevádzkovateľom (ďalej len "zmluva o poskytovaní služieb") uzatváraných prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa umiestnenej na internetovej adrese www.favi.sk (ďalej len "webová stránka") pri ich podnikateľskej činnosti.

1.2. Na webovej stránke sa používateľom webovej stránky zobrazujú produkty, najmä výrobky ponúkané tretími osobami na predaj, ktoré spĺňajú estetické nároky prevádzkovateľa. Štatistiky súvisiace so zobrazovaním produktov tretích osôb na webovej stránke a ďalšie informácie sú ukladané v rámci informačného systému prevádzkovateľa (ďalej len "informačný systém").

1.3. V súlade s ustanovením § 1752 občianskeho zákonníka zmluvné strany dojednávajú, že prevádzkovateľ môže obchodné podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť. Zmena obchodných podmienok bude objednávateľovi oznámená elektronickou poštou na jeho adresu uvedenú v používateľskom účte (čl. 3) (ďalej len "adresa objednávateľa"), a to vždy najmenej pätnásť (15) dní vopred, ak Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len "nariadenie 2019/1150") neumožňuje zmenu obchodných podmienok pred uplynutím takejto lehoty. Zmenu obchodných podmienok môže objednávateľ odmietnuť a zmluvu o poskytovaní služieb v takom prípade písomne vypovedať vo výpovednej lehote, ktorá predstavuje jeden (1) mesiac.

1.4. Vyslovením súhlasu s novou verziou obchodných podmienok objednávateľom strácajú predchádzajúce obchodné podmienky účinnosť a nová verzia obchodných podmienok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

2. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

2.1. Pre zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb vyplní objednávateľ registračný formulár na webovej stránke. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb odošle objednávateľ prevádzkovateľovi po zaškrtnutí rámčeka (tzv. check-box) kliknutím na tlačidlo "Pridať obchod" (ďalej len "žiadosť o registráciu"). Ustanovenie § 1740 ods. 3 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Údaje uvedené objednávateľom v žiadosti o registráciu sú na účely obchodných podmienok považované prevádzkovateľom za správne, pričom prevádzkovateľ je vždy oprávnený verifikovať identitu objednávateľa a objednávateľom uvádzané údaje (telefonicky, elektronickou poštou a pod.).

2.2. V nadväznosti na doručenie žiadosti o registráciu prevádzkovateľovi zašle prevádzkovateľ na adresu objednávateľa informácie potrebné na zriadenie používateľského účtu (ďalej len "akceptácia"), a to aj za účelom overenia adresy objednávateľa. Doručením akceptácie objednávateľovi je zmluva o poskytovaní služieb uzavretá.

2.3. Objednávateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb (odmietnuť registráciu objednávateľa), a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili zmluvné vzťahy s prevádzkovateľom.

3. Používateľský účet

3.1. Na základe uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb môže objednávateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania webovej stránky a informačného systému. Zo svojho používateľského rozhrania môže objednávateľ najmä vykonávať správu svojich údajov, pristupovať k informáciám z informačného systému a vykonávať zmeny nastavenia služby (ďalej len "používateľský účet").

3.2. Používateľský účet objednávateľa bude zriadený v nadväznosti na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb.

3.3. Údaje uvedené v používateľskom účte je objednávateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené objednávateľom v používateľskom účte sú prevádzkovateľom považované za správne. Každý môže mať iba jeden používateľský účet.

3.4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom (tvoreným adresou elektronickej pošty) a heslom. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany objednávateľa.

3.5. Prevádzkovateľ môže objednávateľovi znemožniť využívať používateľský účet, a to najmä v prípade, že objednávateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok).

4. Predmet zmluvy o poskytovaní služieb

4.1. Zmluvou o poskytovaní služieb sa objednávateľ zaväzuje, že:

4.1.1. bude po dobu účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb prevádzkovateľovi poskytovať informácie o svojich produktoch s cieľom ich zobrazovania na webovej stránke, a to vo forme tzv. dátového feedu. Zmluvné strany berú na vedomie, že podoba dátového feedu podľa predchádzajúcej vety sa môže po dobu účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb meniť;

4.1.2. bude platiť prevádzkovateľovi za zobrazovanie vybraných informácií o produktoch objednávateľa na webovej stránke odmenu, a to v súlade s čl. 5 obchodných podmienok.

4.2. Zmluvou o poskytovaní služieb sa prevádzkovateľ zaväzuje,

4.2.1. že budú vybrané informácie o produktoch objednávateľa zobrazované na webovej stránke, a to s uvedením hypertextového odkazu na internetovú stránku objednávateľa, pokiaľ nie je stanovené inak;

4.2.2. že sprístupní objednávateľovi informácie týkajúce sa produktov objednávateľa zobrazovaných na webovej stránke, a to v rozsahu evidovanom v informačnom systéme.

4.3. Bez toho, aby došlo k zániku zmluvy o poskytovaní služieb, môže objednávateľ pozastaviť využívanie služby, a to zaslaním pokynu na pozastavenie služby prevádzkovateľovi elektronickou poštou na adresu spolupraca@favi.sk. Počas takéhoto pozastavenia využívania služby nebudú vybrané informácie o produktoch objednávateľa zobrazované prevádzkovateľom na webovej stránke.

4.4. Objednávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté objednávateľom prevádzkovateľovi v rámci dátového feedu sú prevádzkovateľom zverejňované na webovej stránke v tej podobe, v akej mu boli objednávateľom poskytnuté. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi v rámci dátového feedu presné a pravdivé informácie. V prípade, že sú v rámci dátového feedu poskytnuté prevádzkovateľovi chybné informácie (vrátane chybnej ceny výrobku a pod.), prevádzkovateľ zverejní tieto chybné informácie na webovej stránke. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať preventívnu ani následnú kontrolu informácií, ktoré mu poskytol objednávateľ v rámci dátového feedu.

4.5. V prípade, že objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, môže prevádzkovateľ pri splnení podmienok stanovených v nariadení 2019/1150 obmedziť poskytovanie služieb, a to vrátane prípadov omeškania objednávateľa s hradením odmeny prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže pri splnení podmienok stanovených v nariadení 2019/1150 obmedziť poskytovanie služieb aj v prípade, že objednávateľ nespĺňa technické podmienky pre využívanie služby alebo v prípade, keď objednávateľ poskytuje prevádzkovateľovi v rámci dátového feedu nepresné či nepravdivé informácie (čl. 4.4), vrátane informácií o dobe dodania tovaru.

4.6. Objednávateľ sa prevádzkovateľovi zaväzuje, že ponúkanie a predaj produktov (tovaru) a poskytovanie služieb prostredníctvom svojich internetových stránok bude zabezpečovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane súladu s reguláciou v oblasti ochrany spotrebiteľa, a to vrátane riadneho plnenia svojich zákonných a zmluvných povinností voči všetkým zákazníkom objednávateľa.

5. Odmena prevádzkovateľa

5.1. Za zobrazovanie poskytnutých informácií o produktoch na webovej stránke uhradí objednávateľ prevádzkovateľovi odmenu za každé kliknutie používateľa na produkt objednávateľa zobrazovaný na webovej stránke (ďalej len "kliknutie"), a to vo výške stanovenej v čl. 5.2 obchodných podmienok.

5.2. V cenníku prevádzkovateľa uverejnenom na internetovej adrese https://favi.sk/zoznam-kategorii je vždy stanovená a zobrazovaná v čase kliknutia aktuálna minimálna výška odmeny prevádzkovateľa za každé kliknutie (ďalej len "minimálna cena"). Minimálna cena je vždy zobrazovaná aj v rámci informačného systému. Minimálna cena sa môže po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb priebežne a automaticky meniť, a to najmä s cieľom prispôsobiť sa aktuálnym podmienkam trhu a s cieľom zabezpečovania optimálnej návštevnosti pre internetové stránky objednávateľa. Objednávateľ môže v používateľskom účte nastaviť vyššiu odmenu prevádzkovateľa za každé kliknutie (vyššiu odmenu, ako je minimálna cena), a to nastavením násobku minimálnej ceny, čo môže viesť k vyššej návštevnosti internetovej stránky objednávateľa (čl. 9.3). V takom prípade prislúcha prevádzkovateľovi za každé kliknutie takto zvýšená odmena.

5.3. Skutočnosti rozhodné pre vznik práva prevádzkovateľa na odmenu sú evidované v informačnom systéme prevádzkovateľa, kde ich môže objednávateľ priebežne kontrolovať. Prevádzkovateľ v rámci informačného systému zobrazuje objednávateľovi priemernú cenu za jedno kliknutie v období zvolenom objednávateľom. Po skončení každého kalendárneho mesiaca pošle prevádzkovateľ objednávateľovi vyúčtovanie jeho odmeny za predchádzajúci kalendárny mesiac tak, ako bude táto odmena evidovaná v informačnom systéme.

5.4. Súhrnná odmena prevádzkovateľa je splatná mesačne, bezhotovostne na účet prevádzkovateľa do desiatich (10) dní od vystavenia faktúry za predchádzajúci kalendárny mesiac.

5.5. Informácie k platbe vrátane čísla účtu prevádzkovateľa a variabilného symbolu platby dostane objednávateľ v pokynoch k platbe, ktoré sa zobrazujú v rámci používateľského účtu či ich prevádzkovateľ zašle elektronickou poštou na adresu objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhrádzať platby v súlade s týmito pokynmi a spoločne s variabilným symbolom platby.

5.6. Prevádzkovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") a ku každej sume bude pripočítaná DPH v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.7. V prípade bezhotovostnej platby odmeny prevádzkovateľa je záväzok objednávateľa hradiť odmenu prevádzkovateľa splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet prevádzkovateľa.

5.8. V prípade omeškania objednávateľa s platením odmeny prevádzkovateľa vzniká prevádzkovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.9. V prípade omeškania objednávateľa s platením odmeny prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený prerušiť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči objednávateľovi, a to až do okamihu uhradenia všetkých záväzkov objednávateľom.

6. Informácie zo systému Google Analytics

6.1. Objednávateľ môže prostredníctvom svojho používateľského účtu v informačnom systéme zapnúť funkciu "automatické radenie produktov podľa konverzií", čím dôjde k sprístupneniu informácií o návštevnosti internetových stránok objednávateľa zo systému Google Analytics prevádzkovateľovi (ďalej len "informácie o návštevnosti"). Takto vykonané nastavenie môže objednávateľ kedykoľvek zmeniť a ukončiť tak sprístupňovanie informácií o návštevnosti prevádzkovateľovi.

6.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

6.2.1. informácie o návštevnosti nebudú zo strany prevádzkovateľa poskytované tretím osobám;

6.2.2. informácie o návštevnosti budú zo strany prevádzkovateľa využívané výhradne s cieľom zefektívnenia radenia produktov objednávateľa na webových stránkach, a to len v rozsahu potrebnom pre naplnenie tohto účelu;

6.2.3. informácie o návštevnosti budú prevádzkovateľom spracúvané iba automaticky (strojovo), pričom prevádzkovateľ ich nebude manuálne spracúvať;

6.2.4. informácie o návštevnosti budú prevádzkovateľovi sprístupňované maximálne po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb.

7. Licenčné dojednania

7.1. Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť prevádzkovateľovi licenciu ku všetkým informáciám poskytnutým o produktoch a ich jednotlivým prvkom, teda vrátane všetkých fotografií produktov a ďalších podkladov súvisiacich s produktmi, ktoré podliehajú ochrane autorským právom či iným právom duševného vlastníctva (ďalej spoločne len ako "sprístupnené diela"či "sprístupnené dielo").

7.2. Objednávateľ týmto udeľuje prevádzkovateľovi oprávnenie na výkon práva sprístupnené diela použiť (licencia), a to za podmienok uvedených nižšie.

7.3. Licencia ku sprístupneným dielam je poskytovaná na použitie sprístupneného diela formou oznamovania verejnosti (najmä prostredníctvom internetu) bezodplatne, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. Sprístupnené dielo môže byť prevádzkovateľom využité v reklame či v rámci inej propagácie, pričom na tento účel môže prevádzkovateľ poskytovať tretím osobám podlicencie ku sprístupnenému dielu. Licencia ku sprístupnenému dielu je poskytnutá na dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb a ďalej na dobu po skončení trvania zmluvy o poskytovaní služieb, a to za podmienky, že pri sprístupnenom diele bude uvedený hypertextový odkaz na internetovú stránku objednávateľa.

7.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne prístup k dátovému feedu objednávateľa tretej osobe.

8. Využívanie služby

8.1. Objednávateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nastavenia vykonané objednávateľom v používateľskom účte.

8.2. Objednávateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadení prevádzkovateľa, bezpečnosť internetu či ďalších používateľov internetu.

8.3. Objednávateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera prevádzkovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretej osobe. Objednávateľ nesmie používateľský účet a službu využívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval v používaní služby ďalších zákazníkov prevádzkovateľa či inak neprimerane obmedzoval prevádzkovateľa. Objednávateľ najmä nesmie server prevádzkovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.

9. Informácie podľa nariadenia 2019/1150

9.1. Prevádzkovateľ využíva najmä nasledujúce dodatočné distribučné kanály a potenciálne pridružené programy, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ uvádza na trh produkty (tovar) ponúkané objednávateľom: systémy PPC reklamy prevádzkované tretími osobami, online display reklamu, sociálne siete prevádzkované tretími osobami a emailing (priamy marketing prostredníctvom elektronickej pošty).

9.2. Vplyvy obchodných podmienok na práva duševného vlastníctva objednávateľa a ich kontrolu nad týmito právami upravuje čl. 7 obchodných podmienok. Právo výkonu majetkových autorských práv k sprístupneným dielam nie je zmluvou o poskytovaní služieb dotknuté.

9.3. Pre určenie poradia ponúk v rámci katalógu produktov na webovej stránke je rozhodujúca kombinácia dvoch (2) základných faktorov, a to kvalitatívny pohľad používateľov na konkrétny produkt (tovar) ponúkaný objednávateľom v rámci služby a výška odmeny prevádzkovateľa za kliknutie nastavená objednávateľom v rámci používateľského účtu (čl. 5.2). Kvalitatívny pohľad používateľov na konkrétny produkt ponúkaný objednávateľom v rámci služby je vyjadrený záujmom používateľov o taký produkt, ktorý vychádza z miery prekliknutí na taký produkt, obľúbenosti produktu medzi používateľmi, ceny výrobku, skladovej dostupnosti produktu, rýchlosti dodania produktu objednávateľom a ďalších parametrov. Vyššia kvalitatívna stránka produktu ponúkaného objednávateľom znamená lepšie poradie v katalógu produktov na webovej stránke. Vyššia odmena prevádzkovateľa za kliknutie nastavená objednávateľom v rámci používateľského účtu (čl. 5.2) znamená lepšie poradie v katalógu produktov na webovej stránke. Prevádzkovateľ tak ponúka možnosť ovplyvnenia poradia ponúk produktov za priamu úplatu v rámci služby.

9.4. Prevádzkovateľ neponúka spotrebiteľom žiadny doplnkový tovar alebo služby v zmysle čl. 6 nariadenia 2019/1150.

9.5. Prevádzkovateľ sám alebo akýkoľvek z podnikateľských používateľov ovládaných prevádzkovateľom neponúka prostredníctvom webovej stránky také služby, aké ponúka objednávateľ, a nedochádza tak k žiadnemu rozdielu v zaobchádzaní v zmysle čl. 7 nariadenia 2019/1150.

9.6. Aj s ohľadom na charakter služby nebude mať objednávateľ prístup k informáciám poskytnutým alebo vygenerovaným objednávateľom, ktoré prevádzkovateľ uchováva po ukončení zmluvy o poskytovaní služieb, a to s výnimkou vyúčtovania. Aj s ohľadom na charakter služby nemá objednávateľ prístup k žiadnym osobným či iným údajom, ktoré používatelia poskytujú na účely používania služby alebo ktoré sú generované pri poskytovaní týchto služieb.

9.7. Prevádzkovateľ má prístup k osobným či iným údajom, ktoré používatelia poskytujú na účely používania služby alebo ktoré sú generované pri poskytovaní služby. Konkrétne má prevádzkovateľ prístup k adresám elektronickej pošty a menám používateľov, ktorí sa prihlásili k odberu noviniek na webových stránkach, a prístup k informáciám o využití týchto adries na marketingové účely. Tieto údaje prevádzkovateľ získava nezávisle od jeho vzťahu k objednávateľovi (ich zberom na webovej stránke). Údaje podľa predchádzajúcej vety sú zdieľané tretím osobám, pretože je to nevyhnutné pre to, aby mohli tieto osoby zaisťovať prevádzkovateľovi marketingové služby. Objednávateľ má prístup ku svojim identifikačným údajom, ktoré uložil do informačného systému, a ďalej má objednávateľ v rámci informačného systému prístup k štatistikám pre vyúčtovanie služby.

9.8. Prevádzkovateľ neobmedzuje možnosť objednávateľa ponúkať rovnaké produkty (tovar) alebo služby spotrebiteľom (používateľom) za rôznych podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom služby.

9.9. Bezplatný a ľahko dostupný interný systém prevádzkovateľa pre vybavovanie sťažností objednávateľa v zmysle čl. 11 nariadenia 2019/1150 je možné nájsť na internetovej adrese https://help.favionline.com. Na tejto internetovej adrese je možné nájsť aj informácie o prístupe k internému systému prevádzkovateľa na vybavovanie sťažností a o jeho fungovaní, pričom tieto informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok. Prostredníctvom interného systému prevádzkovateľa na vybavovanie sťažností môže objednávateľ podávať prevádzkovateľovi sťažnosti týkajúce sa nasledujúcich otázok:

9.9.1. domnelého neplnenia záväzkov stanovených v nariadení 2019/1150 prevádzkovateľom, ktoré sa dotýka objednávateľa;

9.9.2. technických problémov, ktoré priamo súvisia s poskytovaním služby a ktoré sa dotýkajú objednávateľa;

9.9.3. opatrení alebo správania prevádzkovateľa, ktoré súvisia priamo s poskytovaním služby a ktoré sa dotýkajú objednávateľa.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti prevádzkovateľa za vady služieb sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to konkrétne ustanoveniami § 1914 a nasl. občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ zodpovedá objednávateľovi iba za zavinené porušenie právnych povinností. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady služieb u prevádzkovateľa najmä na adrese jeho sídla.

10.2. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť dátovej siete objednávateľa, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardvérového vybavenia objednávateľa, za stav programového vybavenia objednávateľa, za zálohovanie dát objednávateľom a za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia objednávateľa.

10.3. V prípade vzniku ujmy na strane objednávateľa v súvislosti so zodpovednosťou prevádzkovateľa za vady služby, ak sa nejedná o ujmu spôsobenú prevádzkovateľom úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, si zmluvné strany dohodli s ohľadom na podmienky poskytovania služby obmedzenie náhrady tejto prípadnej ujmy vzniknutej objednávateľovi tak, že celková náhrada ujmy, vrátane ušlého zisku, je obmedzená výškou jednej polovice odmeny skutočne uhradenej objednávateľom za využívanie služby v poslednom mesiaci pred vznikom skutočnosti, ktorá viedla k vzniku ujmy na strane objednávateľa. Zmluvné strany konštatujú vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb, že súhrnná predvídateľná ujma, vrátane ušlého zisku, ktorá by mohla objednávateľovi v dôsledku vád služby vzniknúť, môže predstavovať maximálne sumu jednej polovice odmeny skutočne uhradenej objednávateľom za využívanie služby v poslednom mesiaci pred vznikom skutočnosti, ktorá viedla k vzniku ujmy na strane objednávateľa.

10.4. Objednávateľ súhlasí s využívaním jeho anonymizovaných dát uložených v rámci služby pre analytické účely, a to aj po zániku zmluvy o poskytovaní služieb.

10.5. Svoju informačnú povinnosť voči objednávateľovi, ktorý je fyzickou osobou, v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiacu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa plní prevádzkovateľ prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.6. V prípade, že zmluvné strany spolupracujú pri zisťovaní zákazníckej spokojnosti, upravuje práva a povinnosti strán pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov zmluva o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení čl. 28 ods. 3 a ods. 4 nariadenia GDPR, ktoré tvoria prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1. Objednávateľ súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 českého zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním informácií a obchodných oznámení zo strany prevádzkovateľa súvisiacich so službami alebo podnikom prevádzkovateľa na adresu objednávateľa a so zasielaním obchodných oznámení tretích osôb na adresu objednávateľa.

11.2. Objednávateľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory slúžiace prevádzkovateľovi na rozpoznanie webového prehliadača objednávateľa pri jeho komunikácii so službou a na následné využitie niektorých funkcií služby. V prípade, že je možné záväzky prevádzkovateľa zo zmluvy o poskytovaní služieb plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač objednávateľa, môže objednávateľ súhlas podľa prvej vety tohto odseku kedykoľvek odvolať.

12. Trvanie zmluvy o poskytovaní služieb

12.1. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda účinnosť uzavretím.

12.2. Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená na dobu neurčitú a môže byť vypovedaná z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je tridsať (30) dní a začína plynúť doručením výpovede druhej zmluvnej strane.

12.3. V prípade, že objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, môže prevádzkovateľ pri dodržaní podmienok stanovených v nariadení 2019/1150 zmluvu o poskytovaní služieb z týchto dôvodov vypovedať. Výpovedná lehota je tridsať (30) dní a začína plynúť doručením výpovede objednávateľovi. Ak nie je dohodnuté inak, zaniká zmluva o poskytovaní služieb okamihom uplynutia výpovednej lehoty.

12.4. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb môže dôjsť k odstráneniu všetkých informácií vložených objednávateľom alebo prevádzkovateľom pre objednávateľa v rámci služby.

13. Doručovanie

13.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa právnych konaní súvisiacich so zmluvou o poskytovaní služieb musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne či elektronickou poštou. Objednávateľovi sa doručuje na adresu objednávateľa, teda na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

13.2. Správa je doručená v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom, najmä občianskym zákonníkom. Na účely vzťahov medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa:

14.1.1. vylučuje použitie zachovávaných obchodných zvyklostí v zmysle ustanovenia § 558 ods. 2 občianskeho zákonníka;

14.1.2. vylučuje použitie ustanovení § 557, § 1748, § 1799 a § 1800 občianskeho zákonníka.

14.2. Zmluvné strany si dohodli právomoc a pôsobnosť súdov Českej republiky. Pre rozhodovanie sporov o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb alebo v súvislosti s ňou je v prípade vecnej príslušnosti okresného súdu v prvom stupni príslušný Okresný súd Praha-východ a v prípade vecnej príslušnosti krajského súdu v prvom stupni je príslušný Krajský súd v Prahe.

14.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.4. Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb na tretiu osobu, s čím objednávateľ súhlasí.

Príloha č. 1 Obchodných podmienok – Zisťovanie zákazníckej spokojnosti – zmluva o spracúvaní osobných údajov

1. Strany sú v zmluvnom vzťahu ohľadom zisťovania zákazníckej spokojnosti prevádzkovateľom pre objednávateľa (ďalej len ako "predmetné zmluvné vzťahy"). Vzhľadom na to, že na základe predmetných zmluvných vzťahov bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom na základe pokynov objednávateľa, poveruje týmto objednávateľ prevádzkovateľa v súlade s nariadením k spracúvaniu osobných údajov, a to za podmienok uvedených nižšie.

2. Objednávateľ nemenoval zodpovednú osobu.

3. Osobné údaje budú prevádzkovateľom spracúvané počas doby trvania tejto zmluvy. Osobné údaje budú spracúvané pomocou automatizovaných či manuálnych postupov spočívajúcich v zaznamenaní, uložení, vyhľadaní alebo vymazaní osobných údajov.

4. Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení s cieľom zisťovania zákazníckej spokojnosti. Typy osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom sú: elektronická adresa a informácie súvisiace so zaslanými správami. Do kategórie dotknutých osôb patria: zákazníci objednávateľa.

5. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov objednávateľa, vrátane pokynov v otázkach prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ak prevádzkovateľovi toto spracúvanie už neukladá právo Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje; v takomto prípade prevádzkovateľ objednávateľa informuje o tejto právnej požiadavke pred spracúvaním, s výnimkou prípadov, keď by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu. Pokyny objednávateľa môžu byť obsiahnuté aj v tejto zmluve či v rámci predmetných zmluvných vzťahov.

6. Ak nie je s prevádzkovateľom dohodnuté výslovne inak, nebude mať prevádzkovateľ prístup k informáciám, ktoré tvoria osobitnú kategóriu osobných údajov v zmysle čl. 9 nariadenia, teda k osobným údajom, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, sú genetickými či biometrickými údajmi či sú údajmi o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

7. K spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať automatizovane či manuálne, a to počas doby účinnosti predmetných zmluvných vzťahov. Po ukončení účinnosti tejto zmluvy je prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje, ktoré má vo svojom držaní na základe tejto zmluvy, vymazať (čo je pokynom objednávateľa), ak všeobecne záväzné právne predpisy nevyžadujú ďalšie uloženie daných osobných údajov.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. So zreteľom na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, prijme prevádzkovateľ primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil úroveň zabezpečenia osobných údajov zodpovedajúcu danému riziku.

9. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie plnú zodpovednosť za bezpečnostné riziká spojené s nevykonaním technických opatrení, ktoré mu odporúčal prevádzkovateľ počas doby účinnosti tejto zmluvy s cieľom zabezpečenia osobných údajov.

10. Prevádzkovateľ nezapojí do spracúvania osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného povolenia objednávateľa. Objednávateľ týmto súhlasí so zapojením ďalších sprostredkovateľov do spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, a to konkrétne osôb zaisťujúcich plnenie povinností prevádzkovateľa z predmetných zmluvných vzťahov, najmä pri zasielaní obchodných oznámení či pri ukladaní dát. Prevádzkovateľ informuje objednávateľa o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia, a poskytne tak objednávateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Ak prevádzkovateľ zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, aby v mene objednávateľa vykonal určité činnosti spracúvania osobných údajov, musia byť tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu údajov, aké sú uvedené v tejto zmluve, najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky nariadenia.

11. Prevádzkovateľ je povinný zohľadňovať povahu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ bude objednávateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinností objednávateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III. nariadenia, a to na náklady objednávateľa. Žiadosti o výkon práv dotknutej osoby vznesené prípadne voči prevádzkovateľovi prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu postúpi na objednávateľa.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k mlčanlivosti ohľadom spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť záväzok mlčanlivosti ohľadom spracúvania osobných údajov na strane svojich zamestnancov a iných osôb pracujúcich s osobnými údajmi.

13. Prevádzkovateľ bude objednávateľovi pomáhať pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nariadenia, a to pri zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov a informácií, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii, a na náklady objednávateľa.

14. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi na náklady objednávateľa všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tejto zmluve, a umožní na náklady objednávateľa audity osobných údajov, vrátane inšpekcií, vykonávané objednávateľom alebo iným audítorom, ktorého objednávateľ poveril, a k týmto auditom prispeje, a  vrátane upozorňovania objednávateľa, že jeho pokyn podľa názoru prevádzkovateľa porušuje všeobecne záväzné predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

15. Objednávateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s reguláciou v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane zabezpečenia náležitého právneho základu spracúvania osobných údajov. V prípade, že prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa v oblasti ochrany osobných údajov ujma (vrátane verejnoprávnych sankcií či výdavkov a nákladov prevádzkovateľa súvisiacich s týmto protiprávnym konaním), je objednávateľ povinný túto ujmu najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej vzniku prevádzkovateľovi nahradiť.

16. V prípade vzniku ujmy na strane objednávateľa v súvislosti so zodpovednosťou prevádzkovateľa z tejto zmluvy, ak sa nejedná o ujmu spôsobenú prevádzkovateľom úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, si zmluvné strany dohodli s ohľadom na podmienky tejto zmluvy obmedzenia náhrady tejto prípadnej ujmy vzniknutej objednávateľovi (vrátane ujmy vzniknutej v dôsledku správnych sankcií) tak, že celková náhrada ujmy je obmedzená sumou skutočne uhradenou objednávateľom prevádzkovateľovi za posledné dva mesiace pred vznikom takejto ujmy. Zmluvné strany konštatujú vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením tejto zmluvy, že súhrnná predvídateľná ujma (vrátane ujmy vzniknutej v dôsledku správnych sankcií), ktorá by mohla objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto zmluvy prevádzkovateľom vzniknúť, môže predstavovať maximálne sumu skutočne zaplatenú objednávateľom prevádzkovateľovi za posledné dva mesiace pred vznikom takejto ujmy.

17. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia. Táto zmluva je uzatvorená na dobu trvania predmetných zmluvných vzťahov. V prípade zániku všetkých predmetných zmluvných vzťahov (z akéhokoľvek dôvodu) tým zaniká aj táto zmluva.

18. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa riadi českým právom. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán s tým, že zmena tejto zmluvy menej prísnou formou sa vylučuje.

V Prahe dňa 21.7.2021

Favi online, s.r.o.